View on GitHub

kuzank 的网络日志

记录有趣的思想、感悟、技术等内容

该怎么去形容你 我亲爱的姑娘

2022-05-04 送给秀秀

该怎么去形容你

我亲爱的姑娘

大海是你的脸庞

海风吹起

你的笑容

遍布整个海洋


该怎么去形容你

我亲爱的姑娘

夜空是你的脸庞

星耀闪烁

银河从此开始发光


该怎么去形容你

我亲爱的姑娘

你是森林里的精灵

盛夏是你最美的模样


该怎么去形容你

我亲爱的姑娘

想陪着你

一直去到远方